UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ik zal bij het eerste consult met u een behandelovereenkomst doornemen die door u en mijzelf worden ondertekend. U krijgt een exemplaar hiervan mee naar huis.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw therapie noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, aan u heb gevraagd deze aan mij te verstrekken of die met uw toestemming door mij is opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.


Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

·         zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,

·         er voor zorgt dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens


Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

·         Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.
Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

·         Voor het gebruik voor eventuele waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

·         of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

·         Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de volgende gegevens.

•          Uw naam, adres en woonplaats, geboortedatum, uw verzekeringsnummer indien van toepassing

•          de datum van de behandeling

•          een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘ Voetreflexmassage Therapie’, of AtlasMassage’ natuurgeneeskundige therapie, etc

•          de kosten van het consult


Heeft u hier nog vragen over dan kunt u mij bereiken via het contact formulier of per telefoon. Als u mij belt kan zijn dat ik op dat moment met een cliënt bezig ben maar spreek dan een berichtje in en u wordt dezelfde dag nog terug gebeld.